ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل

تحلیل فنی بررسی تغییرات قیمت هاي گذشته به منظور پیش بینی تغییرات آتی قیمت ها است. تحلیل تکنیکی در زمینه سهام، و یا هر ابزار قابل داد و ستدي که متاثر از نیروهاي عرضه و تقاضا باشد کاربرد فراوانی دارد. تحلیلگر فنی اعتقاد دارد که روند قیمتها تلقی سرمایه گذاران را از عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادي، پولی و حتی روانشناسی نشان می دهد. هنر تحلیل گر فنی تعیین روند تغییرات قیم تها و نگهداري سرمایه گذاري تا زمانی است که روند فعلی معکوس نشده است. تحلیل تکنیکی گاهی اوقات به دلیل آنکه از سابقه تغییرات بازار براي پیش بینی عرضه و تقاضا استفاده می کند روش تحلیل بازار یا تحلیل داخلی نیز نامیده می شود. تحلیل گر فنی اعتقاد دارد که بازار خود بهترین منبع براي بیان کسب اطلاعات است. "حدیث دوست از زبان دوست شنو".


 • اساس تحلیل فنی

تحلیل گران فنی معتقدند که اطلاعات مهم درباره نوسان هاي آتی قیمت سهام را می توان از طریق مطالعه تغییرات قبلی قیمت هاي سهام بدست آورد. اطلاعات مالی بر روي نمودارها ثبت می شود و این اطلاعات به منظور دست یابی به الگوهاي تکراري به دقت مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل گران فنی تصمیم هاي خرید و فروش خود را بر اساس نمودارهایی که تهیه می کنند قرار میدهند. تحلیل گران فنی اعتقاد دارند که :

 1. ارزش بازار از تقابل عرضه و تقاضا تعیین میشود.
 2. تغییرات قیمت اوراق بهادار داراي روندي است که به رغم نوسا نهاي ناچیز براي مدت قابل ملاحظه اي دوام دارد.
 3. تغییرات روندها به دلیل نقل و انتقال هاي عرضه و تقاضا است.
 4. اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهم تر است از اچر ئی آن(چرا اتفاق افتاده)
 5. تغییرات عرضه و تقاضا را میتوان در نمودارهاي تغییرات قیمت پی گیري کرد.

تحلیل گران فنی اعتقاد دارند که قیمت فعلی منعکس کننده تمام اطلاعات است. با توجه به این که اطلاعات قبلاً اثر خود را بر روي قیمت گذاشته است، لذا قیمت نشان دهنده ارزش منصفانه میباشد و باید اساس تحلیل را تشکیل دهد. در مجموع قیمت بازار نشان دهنده کلیه اطلاعات مشارکت کنندگان در بازار است. مشارکت کنندگان شامل: معامله گران، سرمای هگذاران، شرکت هاي سرمایه گذاري، تحلیل گران خرید سهام، تحلیل گران فروش سهام، تحلیل گران فنی، تحلی لگران بنیادي و سایر تحلیل گران می باشند. تحلیل گر فنی با گردآوري اطلاعات، از قیمت براي تفسیر اینکه بازار چه میگوید با هدف پی شبینی آینده استفاده می کند1. اعتقاد تحلیل گران فنی بر این است که تشخیص روند امکان پذیر بوده و می توان بر مبناي روند قیمت همه چیز را دانست ولی ارزش واقعی هیچ چیز را نم ی ندا ند. تحلیل گران فنی در ارزیابی آتی قیمت سهام با اطلاعات مهم سر و کار دارند:
1. قیمت فعلی چیست؟
١اگر چه ، بسیاري از تحلیل گران فنی معتقد به روند قیمت هستند لیکن ، این مطلب را نیز تایید میکنند که در برخی از دوره هاي زمانی، قیمت ها از روند خاصی تبعیت نم یکنند. بنابراین ، اگر قیمت همیشه از روند تصادفی پیروي کند، تحصیل درآمد از طریق تحلیل فنی غیر محتمل است.
2. سابقه تغییرات قیمت چیست؟
قیمت، نتیجه تقابل نهایی نیروهاي عرضه و تقاضا براي سهام شرکت است. هدف تحلیل گر فنی پیش بینی جهت تغییراتقیمت آتی است. تحلیل فنی با تمرکز بر روي قیمت و فقط قیمت، نمایانگر یک دیدگاه مستقیم است. بنیادگراها به دنبال چرایی قیمت می گردند، حال آن که تحلیل گران فنی به مورد چرایی قیمت با دید تردید نگاه می کنند. تحلیل گران فنی اعتقاد دارند که بهترین کار این است که به دنبال چیستی قیمت باشیم و به چرایی آن اهمیت ندهیم. چرا قیمت بالا میرود؟ بخاطر بیشتر بودن خریداران (تقاضا) از فروشندگان (عرضه) سرانجام، ارزش هر چیز برابر با پولی است که یک فرد حاضر است براي آن بپردازد. چه لزومی دارد بدانیم چرا؟

 • تکنیک هاي مورد استفاده تحلیل گران فنی

تحلیل گران فنی از تکنی کهاي گوناگون قیمت و حجم معاملات سهام براي تحلیل بازار استفاده می کنند که اصل یترین آن ها عبارتند از: نظریه داو، ترسیم نمودار، میانگین متحرك، قدرت نسبی، دیدگاه معکوس، حجم معاملات، وسعت بازار، شاخص آر اس آي، حمایت و مقاومت.

 • نظریه داو
 • قدیمی ترین و یکی از بهترین نظریه ها در تحلیل تکنیکی نظریه داو است. به نظر داو نوسان هاي قیمت بازار را می توان به سه قسمت تقسیم کرد:

 • نوسان هاي روزانه : این نوسا نها تصادفی و بدون مفهوم هستند و از اهمیت چندانی برخوردار نیستند.
 • نوسان هاي ثانویه: در این نوسان، قیمت ها به مدت چند ماه بالا میروند. این نوسانات عمدتاً به منظور تصحیح قیمت بازار صورت میگیرد و مورد علاقه مطبوعات نیز است.
 • ‌‌ نوسان هاي بلند مدت (اولیه): این نوسان ها، بازارهاي صعودي و بازارهاي نزولی نامیده میشود. در این بازارهاي صعودي قیمت ها براي چند سال در مجموع روند صعودي دارد. از طرف دیگر، در بازارهاي نزولی قیمت ها براي چند ماه یا چند سال در مجموع روند نزولی دارد. تصویر زیر شماي کلی دیدگاه داو را نشان میدهد: