تحلیل تکنیکال نماد شاراک

سیگنال خرید و فروش

- تحلیل تکنیکال نماد شاراک

شاراک در بازه زمانی روزانه در حال ساخت سیگنال خرید معتبری می باشد.کاربران این سیستم با توجه  به بنیادی خوب سهم  نمودار قیمت را دنبال کنند و در زمان صدور سیگنال وارد معامله شوند.
تاریخ تحلیل:97/12/05
ابزار تحلیل: سیستم معاملاتی+RC سهم برتر