تحلیل تکنیکال نماد ولساپا

تحلیل بورس | تحلیل نماد ولساپا

- تحلیل تکنیکال نماد ولساپا

تحلیل بورس با ابزار تحلیل تکنیکال حرفه ای سهم برتر

تحلیل تکنیکال نماد ولساپا

در نماد ولساپا سیستم معاملاتی در بازه زمانی روزانه به نظر میرسد طی روز کاری آتی سیگنال خرید قطعی صادر کند. هدف حداقلی قیمت سهم  تا ۱۸۰ تومان 
می باشد.کاربران سیستم معاملاتی سهم را در واچ لیست مد نظر داشته باشند
تاریخ تحلیل  : 98/03/19