تحلیل تکنیکال نماد کیسون

تحلیل تکنیکال

- تحلیل تکنیکال نماد کیسون

در نماد کیسون با استفاده از سیستم معاملاتی FCT CLASS شاهد شکل گیری شرایط ورود به معامله هستیم.به نظر میرسد سهم در این گام صعودی  تا سقف کانال که هدف قیمتی سهم محسوب می شود پیشروی میکند
با رعایت شرایط سیستم معاملاتی می توانید به پوزیشن خرید ورود کنید.
تاریخ تحلیل:97/12/08
ابزار تحلیل:سیستم معاملاتی FCT CLASS