تکنیکال نماد خشرق

تحلیل های بورسی

- تکنیکال نماد خشرق

در سهام شرکت الکتریک خودرو شرق سهم هم در بازه زمانی یک ساعته و هم در بازه زمانی روزانه در حال ساخت الگوی صعودی و صدور سیگنال خرید می باشد.سهم با حساسیت دنبال شود.
همپوشانی سیگنال خرید در دو بازه زمانی مختلف نشان از میل قوی سهم به رشد و حرکت شارپی می باشد.
تاریخ تحلیل:97/12/14
ابزار تحلیل: سیستم معاملاتی +RC

تحلیل بازار بورس