تحلیل تکنیکال نماد فباهنر

تحلیل تکنیکال نماد فباهنر

- تحلیل تکنیکال نماد فباهنر

همانطور که مشاهده می کنید سهم فباهنر در تحلیل اتوماتیک و خودکار سیستم معاملاتی در بازه زمانی ساعتی در قیمت 730 تومان سیگنال خرید قطعی صادر کرده است. کاربران سیستم معاملاتی با رعایت قوانین سیستم وارد معامله خرید شوند.
تاریخ تحلیل : 97/12/27
ابزار تحلیل : سیستم معاملاتی FT- Cross سهم برتر